08/11/2020 11:26

Đạo đức có thể bù đắp những khiếm khuyết về tài năng, nhưng tài năng sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp được những khiếm khuyết về đạo đức. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.