27/02/2023 17:11

Càng có tuổi, chúng ta dường như càng thích sống khép kín và không thích thay đổi ảnh đại diện.