01/04/2020 08:14

Có rất nhiều nguyên nhân khiến một nhân viên đang làm việc bình thường bỗng muốn nghỉ việc.

10/06/2016 15:21

Những mẫu số chung cho quyết định ra đi khỏi một nơi thoạt nhìn có thể là lý tưởng. Nguyên nhân đó đôi khi không phải là tiền bạc hay vị trí.

03/03/2016 13:57

Đưa ra một lời hứa với nhân viên giống như bạn vạch ra một đường kẻ phân cách giữa sự tin tưởng và đánh mất niềm tin.