28/07/2015 09:17

Nhóm 1088 được thành lập vào năm 2000 dưới sự đỡ đầu của cố nhạc sĩ Đỗ Quang với đội hình 5 thành viên.