28/10/2013 10:13

Ai chưa hề đánh vợ, xin đưa tay lên? Các ông là những thằng hèn. Xem kìa, các ông đang đưa tay đầu hàng phụ nữ đấy à? Bỏ tay xuống cầm ly uống cho bớt nhục đi!