23/11/2023 17:45

Ô tô tông vào 1 phụ nữ rồi tông sập tường tòa thánh Tây Ninh và trụ camera an ninh trật tự.