23/01/2023 09:45

Chấp nhận rủi ro, không sợ sai lầm và dám mơ lớn,... đây là những yếu tố đưa Jeff Bezos và Amazon đến với thành công.