09/03/2024 15:52

Vàng là nguồn tài nguyên có hạn, chỉ có 208.000 tấn vàng được khai thác trong lịch sử. Hai phần ba trong số này đã được thu hoạch từ năm 1950. Hiện tại, trên thế giới chỉ có 52.000 tấn trữ lượng vàng được xác nhận là có tính kinh tế để khai thác.