27/03/2018 14:57

Bằng việc hiến tạng, thân xác của mình sau khi chết, bạn sẽ đem lại cơ hội cứu sống cho hàng chục, thậm chí hàng trăm người.