23/04/2019 19:18

Những lý do được sao Việt đưa ra đều mang tính nhân văn, riêng Việt Trinh có thêm một nguyên nhân khác.