01/05/2023 11:41

Tháng 5/2023, nhiều quy định, chính sách mới về giáo dục, quản lý, sử dụng đất đai, giải quyết thủ tục hành chính... sẽ chính thức có hiệu lực.