22/06/2022 09:18

Biến đổi khí hậu đang tác động vô cùng xấu đến tình trạng băng tan ở Nam Cực.