10/08/2019 23:00

Toàn bộ nạn nhân đều làm tại một công ty ở Bình Dương, vừa đến thị xã La Gi nghỉ dưỡng.