26/11/2018 16:24

Có lẽ quả báo trên đời này là có thật, và chính tôi đang phải nhận những quả báo ấy.