04/02/2020 15:35

Doanh thu bán hàng của SCG tại riêng Việt Nam năm qua đạt 29.500 tỷ đồng, tương đương gần 1,3 tỷ USD và chiếm 9% tổng doanh thu hợp nhất của tập đoàn Thái Lan này.