09/09/2019 18:16

Phật dạy, giúp đỡ người khác, giúp đỡ người khác nhưng có tính toán, tự tư tự lợi, không chỉ khiến lòng phiền não mà còn phạm ác nghiệp.