19/12/2013 07:38

Không ai muốn chiến tranh, nhưng khi nó xảy ra thì Việt Nam buộc phải tự vệ.