23/12/2015 08:30

Nhiều người hồ nghi, tranh cãi về thông tin tuyển dụng có phần lạ lùng.