03/02/2023 16:42

Trong dân gian có câu nói rằng: “Người tham bốn thứ, cả đời phí công”, bốn thứ ở đây là gì, vì sao lại nguy hại đến như vậy?