01/04/2018 08:07

Khi còn là giảng viên, vì lòng tham mà Huyền lừa khoảng 100 sinh viên để lấy trên 210 triệu đồng.

19/12/2014 21:59

Thấy giáo “nổ” rằng mình có khả năng xin cho mọi người vào giảng dạy tại các trường PTTH tại địa bàn TP. Đà Nẵng.