07/07/2021 15:51

Tại một số điểm thi trên địa bàn TP.HCM đã phát sinh một số trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19.