17/11/2023 09:20

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đang lan truyền trên mạng xã hội không phải là Đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.