21/08/2020 16:27

Đố kỵ không hẳn là xấu. Nhưng đố kỵ mà chà đạp lên lợi ích của người khác, làm những chuyện táng tận lương tâm. Đó là xấu.