20/02/2021 11:28

Qua làm việc, D.V.C. đã thừa nhận toàn bộ số cây anh túc, cần sa là do anh ta gieo trồng, chăm sóc.