16/10/2017 08:38

Loại quả này có cái tên rực rỡ y như màu sắc của chúng – Trứng mặt trời.