12/03/2019 09:41

Trương Ngọc Ánh cho biết hiện tại cô vẫn muốn tập trung thời gian để làm việc.