13/02/2018 15:27

Nếu phụ nữ có nét tướng này thì chắc chắn sẽ vất vả, cuộc sống khó khăn, số nghèo không thể tránh.