15/09/2021 08:37

Mức tiêu thụ nhiên liệu này theo tem nhãn năng lượng do Cục Đăng kiểm cấp.