15/06/2019 16:37

Người tính không bằng trời tính, tôi không ngờ được người khám thai cho tôi hôm ấy lại chính là mẹ của anh.